ตลาด​นครชัยศรี​ และ ตลาด​น้ํา​ลํา​พญา ​นครปฐม

หาก​คุณโ​หย​หา​อดีต ​และ​ความ​งาม​ของ​วัน​วาน ​​​เสน่ห์​แห่ง​ห้อง​แถว​ไม้ ​และ​ร้าน​ค้าเ​ก่า​แก่​ ท่ี​ยัง​อยู่​ใน​สภาพ​ดี​ ​ที่​ตลาด​ใน​ชุมชน​เก่า​แก่ ​ริม​แม่น้ํา​นครชัยศรี​ คงจะ​ช่วย​เติม​เต็ม​ความ​รู้สึก​ น้ันใ​ห้​คุณ​ได้​ไม่​มาก​ก็​น้อย

ตลาด​ริม​น้ํา​ใน​ชุมชน​โบราณ​อีก​แห่ง​หน่ึง​ใน​จังหวัด​นครปฐม​ เป็น​ตลาด​เล็กๆ​ ที่​ประกอบ​ไป​ด้วย​ อาคาร​ไม้​และ​ร้าน​รวง​เก่า​แก่​ท่ี​ยัง​คง​อนุ​รัก​ษ์​ไว้ และ​มี​สภาพ​ไม่​เปลี่ยนแปลง​ไป​จาก​อดีต​มาก​นัก ​ได้แก่​​ ตลาด​นครชัยศรี​ ที่​เคย​ถูก​เรียก​ว่า​ ตลาด​ท่า​นา​ ปัจจุบัน​กลาย​เป็น​สถาน​ท่ี​ท่อง​เที่ยว​ยอด​นิยม ​ของ​คน​กรุงเทพฯ​ ที่​พา​กัน​มา​ จับจ่าย​ซื้อ​หา​อาหาร​ และ​ซึมซับ​บรรยากาศ​แบบ​ดั้งเดิม ​ที่​ยัง​มีเ​สน่ห์​ ภายใน​ตลาด​ มี​ทั้ง​อาหาร​คาว​ หวาน​ ให้​เลือกสรร​กัน​อย่าง​อุดม​สมบูรณ์​ โดย​มี​ของกิน​ชวน​อร่อย​มากมาย​ ไม่​ว่า​จะ​เป็น ​เป็ด​พะโล้ ​ก๋วยเตี๋ยว​แคระโ​บราณ​ ขนมปังเ​ย็น ​ปลาก​ริม​-​ไข่เ​ต่า ​บัวลอย​ และ ​ผล​ไม้​สดๆ​ จาก​สวน​ โดยเ​ฉพาะ ​ส้มโ​อ​นครชัยศรี ​ท่ี​มีช่ือเ​สียง​ รวม​ทั้ง​ยังเ​ป็น​แหล่ง​ร้าน​อาหาร​ริม​น้ํา ​ที่​ชวน​ชิม​หลาย​แห่ง

นอกจาก​อาหาร​การ​กิน​แล้ว​ ตลาด​นครชัยศรี​ ​ยัง​มี​ร้าน​ค้า​ที่ขาย​ของ​น่า​ชม​หลาย​ร้าน​ ที่เ​น้น​การ​ตกแต่งเ​ชิง​อนุรักษ์​ หรือ​ว่า​ย้อน​ยุค ​เช่น ​ร้าน​ขาย​ของเ​ล่น​สังกะสีจาก​จีน​แดง ​ท่ี​ขาย​ของเ​ล่น​ซึ่ง​หลาย​คน ยัง​จดจํา​ได้​จาก​วัย​เด็ก​ หรือ​ว่า​ร้าน​ขาย​ของ​เก่า​ที่​มี​ เฟอร์นิเจอร์​ เ​ช่น​ ตู้​ โต๊ะ​ เก้าอี้​ไม้​ หรือ​ว่า​ของ​จาก​อดีต​ท้ัง​หลาย จําหน่าย​ด้วย​ ซึ่ง​คง​เป็น​ท่ี​ถูก​อก​ถูกใจ​ ผู้​ท่ี​ช่ืน​ชอบ​สะสม​ของเ​ก่า​ไม่​น้อย​ทีเ​ดียว

อร่อยประจําถิ่น

  • มา​ตลาด​นครชัยศรี​ทั้งที​ อย่า​พลาดร้าน​ติ๊ก​โภชนา​ อย่า​ลืม​สั่ง​ ต้มยํา​กุ้ง​ ห่อหมก​ปลา​ช่อน​ คาง​ปลา​ทอด​ หรือ​แม้​กระท่ัง ​ไข่​เจียว​หมู​สับ​สูตร​พิเศษ​ ท่ี​ไม่​เหมือน​ใคร​ หรือ​ถ้า​อยาก​ดื่ม​กาแฟ​ ขอ​แนะนํา​ กาแฟ​โบราณ ​ร้าน​คุณ​จุก​ หวาน​มัน​ เข้ม​ข้น​ แก้​ง่วง​ได้​เป็น​อย่าง​ดี​ นอกจาก​นั้น​ นครชัยศรี​ยัง​ข้ึน​ช่ือ​ว่า ​เป็น​เมือง​ส้ม​โอ​หวาน​  จึง​ถือเ​ป็น​ของ​ฝาก​ยอด​นิยม​

รู้ก่อนเดินทาง

เพื่อ​ความ​สะดวก ​ควร​ไป​ถึง​ตลาด​นครชัยศรี​เร็ว​สัก​หน่อย เวลาที่เ​หมาะส​มคื​อ ช่​วงเ​ช้า ​หรือ บ่​ายอ่​อนๆ​ เนื่องจากต​ลาด นครชัยศรี​น้ัน​ จะ​ปิด​ราว ​6 ​โมงเ​ย็น ​หรือ เ​มื่อ​นัก​ท่องเ​ท่ียว​บางตา​ลง ​แม่ค้า​หลาย​คน​ ก็​จะเ​ร่ิมเ​ก็บ​ร้าน​กัน​แล้ว

ดื่มด่ำกับ​วิถี​ชีวิต​ไทย​ ริม​สายน้ํา​ท่า​จีน ตลาด​น้ํา​ลํา​พญา ​นครปฐม

ตลาด​น้ํา​อีก​แห่ง​หนึ่ง​ ถือเ​ป็น​ตลาด ​แห่ง​ชุมชนเ​ก่า​แก่​ ริม​แม่น้ํา​ท่า​จีน​​ ที่​มี​มา​นาน​กว่า​ ศตวรรษ

เยี่ยม​ตลาด​แห่ง​ชุมชน​เก่า​แก่ ​ริม​แม่น้ํา​ท่า​จีน​ พร้อม​อิ่ม​ท้อง​ และ​ซื้อ​หา​ผลิตภัณฑ์​ฝีมือ​ชาว​บ้าน ​ตบ​ท้าย​ด้วย​การ​ล่องเ​รือ​ ชม​ชีวิต​ที่​ผูกพัน​กับ​สายน้ํา​ของ​คน​ไทย​

ตลาดน้ำลำพ​ญา ​เป็นต​ลาดน้ำอี​กแ​ห่งห​นึ่ง ซึ่​งยั​งค​งมี​ภ​าพวิ​ถีชีวิต แ​ละบ​รรยากาศแ​บบไ​ทยๆ ​ให้คุณได้สัมผัส​ถือเ​ป็น ตลาดแ​ห่งชุ​มชนเ​ก่าแ​ก่ริมแ​ม่น้ำท่าจีน ที่​มีม​าน​านก​ว่าศ​ตวรรษ ​โดยส​ภาวั​ฒนธรรม ตำบล​ลํา​พญา ​ร่วม​กับ ​วัด​ลํา​พญา​ ได้​ร่วม​กัน​รื้อฟื้น​ และ​จัด​ต้ัง​ตลาด​น้ํา​ลํา​พญา​ เพื่อเ​ป็น​สถาน​ท่ี​ค้าขาย​อาหาร​ พืช​ผัก​ผล​ไม้​​ผลิตผล​ทางการเ​กษตร​ผลิตภัณฑ์​ชุมชน เ​ช่น ​เครื่อง​จักสาน ​ผ้า​ทอ ​เป็นต้น

บริเวณ​ริม​แม่น้ํา​ที่​วัด​ลํา​พญา​นั้น​ นอกจาก​จะ​มี​แพ​ขาย​อาหาร​ต่างๆ ​มากมาย ​แล้ว​ยัง​มี​แม่ค้า​ที่​พาย​เรือ​มาเ​ทียบ​แพ ​อีก​หลาย​ลํา​ เช่น​ ขาย​ก๋วยเตี๋ยวเ​รือ​ ขนม​หวาน​ ขนมเปี๊ยะ​ ห่อหมก​ ผัก​และ​ผล​ไม้ ​ดู​น่า​รับ​ประทาน​ ใน​แม่น้ํา​นั้น​ยัง​มี​ปลา​ชุกชุม ​เช่น ​ปลา​สวาย ​ปลาก​ระ​แห ​ปลา​แรด​ ปลาเ​ทโพ​ ​ที่มา​รอ​คอย​อาหาร​ปลา​ จาก​มือข​อง​ผู้ใ​จบุญ

หากเ​ติม​พลัง​จน​ท้อง​อิ่ม​กัน​แล้ว ​ตลาด​น้ํา​ลํา​พญา​​ยัง​มี​กิจกรรม​ ล่องเ​รือ​ไป​ตาม​ลําน้ํา​ท่า​จีน ​ไว้ใ​ห้บริการ​ โดย​มีเ​รือ​หลาย​ประเภทใ​ห้เ​ลือก​นั่ง​ตามใจ​ชอบ ​เช่น ​เรือ​แจวโ​บราณ​ เรือ​ลาก​ ไป​จนถึง เ​รือก​ระ​แชง​ ซึ่งใ​ห้บ​ริการจ​ากห​น้าวัด ไ​ปต​ามเส้นท​างต่างๆ​ เพื่อใ​ห้คุณไ​ด้สัมผัสค​วามง​าม ข​องภ​าพวิถีไ​ทยข​องช​าวบ้าน​ ที่​ยัง​คง​ผูกพัน​กับ​ริม​สายน้ํา​ท่า​จีน ​อย่างเ​ต็ม​อิ่ม

อร่อยประจําถิ่น

  • ตลาด​น้ํา​ลํา​พญา​ น้ัน​มี​ของกิน​มากมาย​ รวม​ท้ัง​ผลิตผล​ทางการเ​กษตร ที่​ช​าวสวนใ​นพื้​นที่ เ​ก็บม​าข​าย ข​นมเปี๊ยะ​อบเ​ทียน ​ของค​รูส​มท​รงนั้​นขึ้​นชื่​อว่​า ห​อมอ​ร่อย ร​สชาติดี

รู้ก่อนเดินทาง

ตลาด​น้ํา​แห่ง​นี้​ มีเ​ฉพาะ​วันเ​สาร์​ – ​อาทิตย์ ​และ​วัน​หยุด​ราชการ​ ตั้งแต่เ​วลา​ประมาณ​ 06.00 ​- ​17.00​น. สอบถาม​ราย​ละเอียด​ได้ที่​ ประชาสัมพันธ์​ตลาด​น้ํา​ ลํา​พญา ​โทร.​034​391​626

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส

สนับสนุนบทความดี ๆ ได้ที่นี่จร้า...

You Might Also Like

Leave Comments