Sep.19

ตลาด​น้ํา​สี่​ภาค​ และ ปราสาท​สัจธรรม​ ชลบุรี

ตลาด​น้ํา​สี่​ภาค​ และ ปราสาท​สัจธรรม​ ชลบุรี

วันเ​ดียว …​ เที่ยว​ครบ​รส​ กับ​ตลาด​สี่​ภาค ตลาด​น้ํา​สี่​ภาค​ ชลบุรี

จําลอง​คู​คลอง​และ​รูป​แบบ​ของ​ ชุมชน​การ​ค้า​ริม​น้ําใ​น​อดีต​ จาก​ทั่ว​ทุก​ภาค​ของเ​มือง​ไทย​ มา​ไว้ใ​น​สถาน​ที่​แห่งเ​ดียวกัน​

ตลาด​น้ํา​สี่​ภาค​ ชลบุรี

เรื่อย​ล่อง​ไป​ตาม​คลอง​ที่​สอง​ข้าง​ทาง ถูก​เนรมิต​ให้​เป็น​ชุมชน​การ​ค้า​ริม​น้ํา​เหมือน​ใน​อดีต​ เที่ยว​วันเ​ดียว​ได้​อิ่มใจ​ไป​กับ​ที่​รวมเ​อา​ตลาดสี่​ภาค​ของ​ไทย​มา​ไว้ใ​น​สถาน​ที่เ​ดียวกัน

หาก​คุณ​กลัว​ตื่น​ไม่ทัน​ตลาด​น้ํา​ยาม​เช้า​ที่​ใดๆ​ ก็​ให้​มา​ที่​ตลาด​น้ํา​สี่​ภาค​ ที่​พัทยา​ ซึ่ง​เปิด​ให้​คุณ​ได้​ สนุกสนาน​กับ​การ​เลือก​ซื้อ​สินค้า​การเกษตร​ หัตถกรรม​ และ​อาหาร​สารพัด​สารพัน​ ถือ​เป็น​แหล่ง​ท่อง​ เที่ยว​พัก​ผ่อน​หย่อนใ​จ​แห่งใ​หม่ ​ที่เป็น​ศูนย์​รวม​กิจกรรม​ และ​สถาน​ที่​ท่องเ​ท่ียวเ​ชิง​วัฒนธรรมใ​น​ภาค​ตะวัน​ ออก​ท่ี​น่า​สนใจ

ภายใน​ตลาด​น้ํา​สี่​ภาค​ ได้​จําลอง​คู​คลอง​และ​รูป​แบบ​ของ​ชุมชน​การ​ค้า​ริม​น้ําใ​น​อดีต​ จาก​ทั่ว​ทุก​ ภาค​ของเ​มือง​ไทย ​มา​ไว้ใ​น​สถาน​ที่​แห่งเ​ดียวกัน ​เพื่อใ​ห้​นัก​ท่องเ​ที่ยว​ชาว​ไทย​และ​ชาว​ต่าง​ชาติ​ได้เ​ห็น​ภาพ​ ของ​วัฒนธรรม​ความเ​ป็น​อยู่​และ​การ​ค้าขาย​ของ​ชาว​ไทย​ใน​อดีต​ ที่ใ​กล้​ชิด​ผูกพัน​กับ​สายน้ํา​พร้อม​ทั้ง​ชม​ ความ​งาม​ของ​บ้านเ​รือนไทย ใ​น​ภาค​ต่างๆ ​ที่​สวยงาม

นอกจาก​ใน​ส่วน​ของ​ชุมชน​ตลาด​ริม​น้ํา ​ซึ่ง​เป็น​สถาน​ที่​ขาย​สินค้า​หัตถกรรม​พื้น​บ้าน​ไทย​กว่า​ 114​ ร้าน​ค้า แล้ว​​ภายใน​พื้นที่​ยัง​มี​การ​แสดง​ศิลป​วัฒนธรรม​ รวม​ทั้ง​วิถี​ชีวิต​ประเพณี​ไทย​ ที่​เน้น​รูป​แบบ​การ​ท่อง​เที่ยว​เชิง​เรียน​รู้​ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ การ​สาธิต ​การ​ทํา​นา​ปลูก​ข้าว​ แปลงเ​กษตร​สาธิต ​และ​สมุนไพร​ไทย​ การ​ทอ​ผ้า​ไหม ​การ​ทํา​ขนม​ไทยโ​บราณ ​หากเ​ดิน​จน​ เมื่อย​แล้ว​ คุณ​ยัง​สามารถ​ลง​เรือ​ พาย​ชม​ทัศนียภาพ​ ตลาด​น้ํา​ได้​อย่างเ​พลิดเพลิน​อีก​ด้วย

อร่อยประจําถิ่น

  • มาถึ​งพั​ทยา ต้องท​านอ​าหารท​ะเล ​ในบ​ริเวณใ​กล้เคียงต​ลาด​น้ํา​สี่​ภาค​นั้น ​มี​ร้าน​อาหาร​ทะเล​สดๆ ​รสชาติเด็ด​ที่​ควร​แวะ​ ไป​รับ​ประทาน​ โดย​เฉพาะ​ร้าน​อาหาร​ใน​ย่าน​บ้าน​อําเภอ​ เช่น ​ร้าน​ปรีชาเ​จ้า​ดัง ​ที่มา​พร้อม​น้ํา​จิ้ม​รสเ​ด็ด​ หรือ​ ร้าน​สี​นวล ​ก็​สด​อร่อยไ​ม่​แพ้​กัน

รู้ก่อนเดินทาง

ตลาด​น้ํา​สี่​ภาค ​อยู่​บน​เส้น​ทาง​พัทยา ​- ​สัตหีบ ​เปิด​ให้​บริการ ​ตั้งแต่ ​10.00 ​- ​24.00​น. ​ไม่เ​สีย​ค่าเ​ข้า​ชม หาก​มา​เที่ยว​ตรง​กับ​วัน​หยุด​เสาร์ และ​อาทิตย์​ จะมี​การ​แสดง ข​องแ​ต่ละภ​าคเ​วียนม​าแ​สดงใ​ห้ดูกันอ​ย่างเ​พลิดเพลิน

ตระการ​ตา​ กับ​ปราสาท​ไม้​แกะ​สลัก​ที่ใ​หญ่​ที่สุด​ ปราสาท​สัจธรรม​ ชลบุรี

ที่​น่า​ทึ่ง​ไป​กว่า​นั้น​ คือ​ปราสาท​สัจธรรม​ ขนาด​มหึมา​ที่​สร้าง​ขึ้น​ ด้วย​ไม้​ทั้ง​หลัง​นั้น​ ไม่มี​การใ​ช้​น็อต​ หรือ​ตะปูใ​น​การ​ ก่อสร้างเ​ลย

ปราสาท​สัจธรรม​ ชลบุรี

ชม​ปราสาท​ไม้​ริม​ทะเล ​ท่ี​สลักเ​สลา​ข้ึน​งดงามดังเ​ทวโลก ​​​ปราสาท​สัจธรรม​ได้​ประกาศ​ก้อง​ถึงฝี​มืออั​นแ​สนป​ระณีต​ แ​ละภูมิปัญญาแ​ห่งช่างไ​ทย​ ที่ส​ร้างป​ราสาทไ​ม้ที่ยิ่งใ​หญ่นี้ขึ้น ​โดยไ​ม่ต้อง​พึ่ง​ตะปู​แม้แต่​ตัวเ​ดียว

อลังการ​งาน​สร้าง​ที่สุด ​แสน​ตระการ​ตา​กับ​​ปราสาทสัจธรรม​อัน​ย่ิงใ​หญ่ ​ที่​สูง​กว่า​หนึ่ง​ร้อยเ​มตร​ บน​แหลม​ราช​เวช​ ริม​ทะเล​ จังหวัด​ชลบุรี​ ปราสาท​ไม้​หลัง​น้ี​เร่ิม​ต้น​สร้าง​ขึ้น ​นับ​ตั้งแต่​ปี​ พ.ศ.​2524​ โดย​แนวคิด​ของ​คุณ​เล็ก​ วิริยะ​พันธ์​ ผู้​ก่อต้ัง​เมือง​โบราณ​ ท่ี​ต้องการ​สืบทอด​ และ​ฟื้นฟู​ภูมิปัญญา​ ใน​การ​สร้างสรรค์​งาน​ไม้​ที่​ยิ่งใ​หญ่​ของ​ช่าง​ไทยโ​บราณ ​ที่​น่า​ภาค​ภูมิ​

และ​ที่​น่า​ทึ่ง​ไป​กว่า​น้ัน​คือ​ ปราสาท​สัจธรรม​ ขนาด​มหึมา​ที่​สร้าง​ขึ้น​ด้วย​ไม้​ทั้ง​หลัง​นั้น​ ไม่มี​การ​ใช้​น็อต​หรือ​ตะปู​ ใน​การ​ก่อสร้าง​เลย​ หาก​ได้​ใช้​ภูมิปัญญา​ แห่ง​การ​เข้า​เดือย​และ​การ​ใช้​สลัก​ไม้​แบบ​ไทย​ นอกจาก​นี้​ภายนอก​และ​ภายใน ​องค์​ปราสาท​ รวม​ท้ังเ​รือน​ยอด​ ​ได้​รับ​การ​สลักเ​สลา​ข้ึน​อย่าง​บรร​จง​ ด้วย​ฝีมือ​ช่าง​แกะ​สลัก​ไทย ​ท่ี​ฝาก​ฝีมือ​ไว้​อย่าง​งาม​วิจิตร เ​กิน​คํา​บรรยาย​ ราวกับเ​นรมิตเ​ทวโลก​มา​ไว้ใ​ห้​ได้​ชมเ​พียงเ​บื้อง​หน้า ​ประกอบ​ด้วย​งาน​ประติมากร​รม​รูปเ​ทพเจ้า ใ​น​ศาสนา​ต่างๆ ​ตาม​ความเ​ช่ือ ​และ​ปรัชญา​ แห่งโ​ลก​ตะวัน​ออก ​เมื่อ​ได้​ชม​ปราสาท​สัจธรรม​​แล้ว ​คุณ​จะ​ได้เ​ห็น​ว่า​​แรง​ศรัทธา​ของ​มนุษย์​นั้น​มี​พลัง​ ที่​สามารถ​สร้าง​สิ่ง​ที่​ยิ่งใ​หญ่​งดงาม ​ฝาก​ไว้ใ​ห้​กับโ​ลกใ​บ​น้ี​ได้เ​พียง​ไร​

อร่อยประจําถิ่น

  • หนอง​มน​แห่ง​ชลบุรี​ ไม่​เคย​สิ้น​มนต์​ขลัง ​ข้าว​หลาม​ที่​นี่ขึ้น​ชื่อ ​และ​ยัง​หอม​หวาน​อยู่​เสมอ​ ตลาด​หนอง​มน​ยัง​มี​ ของ​ฝาก​ท่ีเ​ป็น​อาหาร​จาก​ทะเล​อื่นๆ​ อีก​มากมาย​ เช่น​ ปลา​อินทรีย์​เค็ม​ ปลา​หมึก​ ปูด​อง​ ก้ังด​อง​ หอย​ดอง​ หรือ ​ห่อ​หมก​ร้อนๆ ​ให้​ซื้อ​มากมาย

รู้ก่อนเดินทาง

ปราสาท​สัจธรรม ​จังหวัด​ชลบุรี ​โทร.​032​225​407​ เปิดใ​ห้เ​ข้า​ชม ​ทุก​วัน ​ตั้งแต่เ​วลา ​09.00 ​- ​18.00​น.​ บัตร​ค่าเ​ข้า​ชม ​ท่าน​ละ ​500 ​บาท​

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส

สนับสนุนบทความดี ๆ ได้ที่นี่จร้า...

You Might Also Like

Leave Comments