นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

2. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบาย การรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า

3. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ บริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า ทั้งส่งไปและส่งกลับ ตามกรณีดังต่อไปนี้

         3.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า

         3.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

         3.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ให้กับลูกค้า  ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ใบเสร็จหรือใบแสดงรายการชำระเงิน มีชิ้นส่วนสินค้าครบ และส่งสินค้ากลับคืนในสภาพเหมือนเดิม หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า

4. บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น

เงื่อนไขการคืนสินค้า