Sep.19

ประเพณี​ลอย​กระทง​สาย​ ตาก และ ประเพณี​อุ้ม​พระ​ดํา​น้ํา​ เพชรบูรณ์

ประเพณี​ลอย​กระทง​สาย​ ตาก และ ประเพณี​อุ้ม​พระ​ดํา​น้ํา​ เพชรบูรณ์

ชม​ประ​ทีป​พัน​ดวง​ ที่ลอย​กลาง​สาย​น้ํา​ปิง ประเพณี​ลอย​กระทง​สาย​ตาก

นํา​ขบวน​กระทง​ กะลามาลอยที่​ริม​ฝั่ง​ แม่​น้ํา​ปิง​รําลึก​จิต​ อธิษฐาน​บูชา​รอย​ พระพุทธบาท​ และบูชา​พระ​แม่​คงคา​ และ​อธิษฐานเ​พื่อ ​ลอย​ทุกข์โ​ศก

ลอยกระทงสาย ตาก

 

แสงประทีป ลอยเป็นสายไปตามลําน้ํา ยาวสุดสายตา เพื่อบูชาพระแม่คงคา อธิษฐานรอย พระบาท ลอยทุกข์ ลอยโศก ให้ห่างหายไปไม่กลับมา บรรยากาศท่ีงดงามของประเพณี ลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวงของชุมชนลุ่มแม่น้ำปิง

ความ​งดงาม​ของก​ระทงสายท่ี​ถูก​ปล่อยไ​หลไ​ป​ตาม​สาย​น้ํา​ปิง​ เป็น​ประเพณี​ท่ีมีเอกลักษณ์ของ​ชาว​จังหวัด​ตาก​ ที่งดงามและสืบทอดกัน​มา​นาน​ สําหรับ​ที่​อื่นๆ​ กระทง​จะ​ทํา​ด้วย​ใบตอง​ แต่​กระทง​ของ​ที่นี่​ จะ​ทํา​ด้วย​กะลา​มะพร้าว​ที่​ขัด​ล้าง​จน​สะอาด​ใช้เ​ทียนไข​ที่เ​คี่ยว​จนเ​หลว​ เทใ​ส่ใ​น​กะลา​ที่​มี​ด้าย​ฟั่นเป็น​รูป​ ตีนกา ​​วาง​ตรง​กลาง​เพื่อใ​ช้​จุดเ​ป็น​กระทง​ประทีป​ยามเ​ช้า​ชาว​บ้าน​แต่ละ​หมู่บ้าน​จะ​พร้อมใจ​กัน​จัด​ขบวน​ แห่​แต่ง​ตัว​สวยงาม​ร่าย​รํา​กัน​อย่าง​สนุกสนาน​นํา​ขบวน​กระทง​กะลามาลอยที่​ริม​ฝั่ง​แม่​น้ํา​ปิง​รําลึก​จิต​ อธิษฐาน​บูชา​รอย​พระพุทธบาท​ และบูชา​พระ​แม่​คงคา​ และ​อธิษฐาน​เพื่อ​ลอย​ทุกข์​โศก​ จาก​นั้น​ปล่อย​ แพ​ผ้าป่า​น้ํา​เป็น​ทานใ​ห้​กับ​คน​ที่เ​ก็บ​แพ​ท่ี​ลอย​น้ําไ​ปไ​ด้

ยาม​ค่ำคืนจะมี​การ​ประกวด​กระทงสาย​ ชาว​บ้าน​จะ​ช่วย​กัน​คนละ​ไม้​คนละ​มือ​ปล่อยกระทง​ กะลา​ลง​ใน​แม่น้ํา​เป็น​ระ​ยะๆ​ ห่าง​เท่า​กัน​ อย่าง​สม่ำเสมอ​ กระทงกะลา​มะพร้าว​จะ​ลอย​เป็น​สาย​ยาว​ ล่องไป​ตาม​แม่​น้ํา​ปิง​ ส่อง​แสง​ระยิบ​ระยับ​สวยงามไป​ทั่ว​ท้ัง​ผืน​น้ํา​ และ​ถ้า​หาก​กระทงสายของ​ หมู่บ้าน​ใด​ ​ลอย​ได้​ระยะ​สม่ำเสมอ​ แสง​ไฟ​ไม่​ดับ​ตลอด​สายจะ​ถือ​เป็น​ผู้​ชนะ​ บรรยากาศ​สอง​ฟาก​ ฝั่ง​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​สนุกสนาน​ ​กอง​เชียร์​ตี​กลอง​ร่าย​รํา​กัน​อย่าง​ครื้นเครง​ พลุ​ดอกไม้​ไฟ​ถูก​จุด​ข้ึน​ ตระ​การ​ตา​ อบ​อวลไป​ด้วย​ความ​งดงาม​และ​มิตรไมตรี​ของ​ชาว​แม่​ปิง​ เป็น​ภาพ​ที่​น่า​ประทับ​ใจ​ยิ่ง​นัก

อร่อยประจําถิ่น

  • อย่าพลาดอาหาร​ว่างที่เป็นอาหาร​พื้น​เมืองที่นิยม​ ของชาวเมืองตาก​ คือ​ “เมี่ยง”​ ทําด้วยมะพร้าว​ ถั่ว​ลิสง​ ใบเ​ม่ียง​หมัก เป็น​หลัก​อย่า​ลืม​ซื้อ​ติดไ​ม้​ติดมือ​กลับ​บ้าน​

รู้ก่อนเดินทาง

  • ประเพณี​ลอย​กระทง​สาย​ของ​จังหวัด​ตาก​จะ​จัด​ขึ้น​ใน​ช่วง​ 15 ​ค่ำ ​เดือน​ 12 ​​หรือเดือนพฤศจิกายน​ของ​ทุก​ปี​

ชมประเพณีอัน​ศักดิ์สิทธิ์​ หนึ่งเ​ดียวใ​นโ​ลก​ ที่​วัด​ไตรภูมิ​ ประเพณี​อุ้ม​พระ​ดํา​น้ํา​ เพชรบูรณ์

เจ้าเมืองเพชรบูรณ์ จะนําพระมหาธรรมราชา เทิดไว้เหนือหัว​ แล้วจึงดําน้ําลงไป

 

อุ้มพระดำน้ำ

 

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีเก่าแก่คู้บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์ที่สืบทอดกันมา หลายชั่วอายุคน ซึ่งไม่ปรากฏที่ไหน … นอกจากที่นี่เท่าน้ัน

ตาม​ประวัติ​เล่า​ว่า​ ได้​มี​พระพุทธ​รูป​ผุด​ข้ึน​มา​จาก​กลาง​แม่น้ํา​ บริเวณ​ท่าน้ํา​วัดโบสถ์​ชนะ​มาร​ ชาว​บ้าน​จึง​ร่วม​กัน​อัญเชิญ​ขึ้น​มา​เพื่อ​กราบ​ไหว้ แต่​ใน​ปี​ถัด​มา​พระพุทธ​รูป​ได้​หาย​ไป​อีก​คร้ัง​และ​ได้​ไป​ พบ​ท่ี​กลาง​แม่น้ํา​ท่ี​เคย​เจอ​จึง​ได้อัญเชิญ​มา​ไว้​ท่ี​วัด​ไตรภูมิอีกครั้ง​แล้ว​ถวาย​พระนาม​ว่า​พระพุทธ​มหา​ธรรม​ราชา​ต่อ​มา​ได้​จัด​งาน​ประเพณีอุ้มพระดําน้ํา ขึ้น​​ใน​วัน​สารท​ไทย​ตรงกับวันแรม​ 15 ​ค่ำ เดือน​ 10 ​ของ​ทุก​ปี​​

ใน​พิธี​อุ้มพระดําน้ําน้ัน​ ชาว​เมือง​เพชรบูรณ์ จะ​อัญเชิญ​พระพุทธ​มหา​ธรรม​ราชา​พระ​คู่​บ้าน​คู่​เมืององค์นี้แห่จากวัดไตรภูมิ ไปตามเส้นทางรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา จากนั้นเจ้าเมืองเพชรบูรณ์​ จะ​เป็น​ตัวแทน​อัญเชิญ​พระพุทธ​มหา​ธรรม​ราชา​ ประดิษฐาน​บน​เรือ​ที่​ท่าน้ํา​หน้า​วัด​ไตรภูมิ​ ล่องเ​รือ​ทวน​กระแส​น้ําป่า​สัก​ไป​ทํา​พิธี​ดํา​น้ํา​ ท่ี​ท่าน้ํา​วัดโบสถ์​ชนะ​มาร​ โดยจะ​อัญเชิญ​พระพุทธ​มหา​ธรรม​ราชา​เทิด​ไว้​เหนือ​หัวแล้ว​จึงดํา​น้ําลง​ไป​ ​พร้อม​กับ​หัน​หน้าไ​ป​ทาง​ทิศเ​หนือ​สาม​ครั้ง​ทิศทางใ​ต้​สาม​ครั้ง​ ชาวเ​พชรบรูณ์เชื่อกันว่าจะทำให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์​ บ้าน​เมือง​ร่มเย็น​เป็นสุข​ งาน​ประเพณี​อุ้มพระดําน้ําของ​ที่​นี่ ถือเป็น​ประเพณี​หนึ่ง​เดียว​ใน​โลก​ที่ได้​ สืบทอด​กันมา​ ถือเป็น​มรดก​ตกทอด​ถึง​ลูก​ถึง​หลาน​ ตราบ​นานเท่า​นาน​

อร่อยประจําถิ่น

  • นอกจากมะขามหวาน​แล้ว​​ ไก่​ย่าง​วิเชียรบุรี​ก็​อร่อย​ขึ้น​ชื่อ ​หากินไ​ด้ที่​ร้านไก่​ย่าง​บัว​ตอง​ หรือไ​ก่​ย่าง​ตา​แป๊ะ​ ที่​อยู่​ใกล้กัน ถ้าชอบขนมจีนต้องขนมจีนหล่มเก่า ร้านขนมจีนคุณตาใกล้​กับ​ที่ทําการไ​ปรษณีย์ใ​นเ​มือง​

รู้ก่อนเดินทาง

  • อุ้ม​พระ​ดํา​น้ํา​ที่​คุ้ง​น้ํา​วัดโบสถ์​ชนะ​มาร​มี​ทุก​วัน​ท่ี​ 7-11​ ตุลาคม​ หรือช่วงแรม ​15 ​ค่ำ​เดือน ​10 ​ของ​ทุก​ปี

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส

 

สนับสนุนบทความดี ๆ ได้ที่นี่จร้า...

 

 

You Might Also Like

Leave Comments