ปราสาท​หิน​พิมาย​ นครราชสีมา และ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร

ข้าม​สะพาน​นาคราช เข้า​สู่​ศาสน​สถาน​อัน​ศักดิ์สิทธิ์​ เตรียม​ใจ​พบ​กับ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ของ​ ปราสาท​หิน​พิมาย ​ที่สุด​แห่ง​ลาย​สลัก​หิน ​ที่บรรพ​ชน​สร้าง​ขึ้น​ไว้​ด้วย​แรง​ศรัทธา​

องค์​พระ​ศิวนาฏ​ราช​ ร่าย​รํา​บน​หินทราย​สลัก​ บน​หน้า​บัน​แห่ง​องค์​ปรางค์​ประธาน​นั้น ​ดู​ราวกับ​ว่า​จะ​เคลื่อนไหว​ได้​จริง​ ยิ่งเ​มื่อเ​ดิน​ชม​ราย​ละเอียด​ ที่​ถูก​จําหลัก​ไว้​บน​หินทราย​อย่าง​งดงาม ​ซึ่ง​สามารถเ​อาชนะ​กาล​เวลา​มา​ได้​จน​ถึงวัน​นี้​ ยิ่ง​ทําให้​ทึ่ง​ ใน​ฝีมือ​แห่ง​บรรพ​ชน ​ที่​สร้าง​ปราสาท​หิน​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​นี้​ไว้​ นับ​ต้ังแต่​ใน​พุทธ​ศตวรรษ​ที่ ​16 ​หรือ เ​กือบ​พันปี​มา​แล้ว

ปราสาท​หิน​พิมาย​ ต้ัง​อยู่​ที่​อําเภอ​พิมาย​ จังหวัด​นครราชสีมา​ ถือ​เป็น​ปราสาท​หิน​ที่​ใหญ่​ที่สุด​ ใน​เมือง​ไทย​ มี​ความ​สวยงาม​ ​เป็น​พุทธสถาน​ใน​ลัทธิ​มหายาน​ ด้วย​รูป​แบบ​ของ ​ศิลปะ​เป็น​แบบ​บาป​วน​ ผสม​ผสาน​กับ​ ศิลปะ​แบบ​นคร​วัด​ ​สันนิษฐาน​ว่า​ สร้าง​ขึ้น​ใน​รัช​สมัย​ของ พระเจ้า​สุ​ริยว​รมัน ​ที่​ 1​ และ​มี​การ​ก่อสร้างเ​พิ่มเ​ติม ใ​น​ยุค​สมัย​ พระเ​จ้า​ชัย​ว​รมัน ​ที่ 7​ สิ่ง​ที่​น่า​สนใจ​คือ​ องค์​ปราสาท​นั้น​หัน​หน้า​ไป​ทาง​ทิศใ​ต้​ ขณะ​ที่​ปราสาท​แห่ง​อื่น​ มัก​หัน​หน้า​สู่​ทิศ​ตะวัน​ออก​ ซึ่งเ​ชื่อ​ว่าเป็นเพราะปราสาทแห่งนี้ ​จะ​หัน​หน้า​ไปเ​ชื่อม​โยง​กับ เ​มือง​หลวง​ของ​ขอมใ​น​อดีต​

จาก​ความ​งาม​ของโ​ครงสร้าง​ การ​วาง​ผัง​ และ​ ลําดับเ​วลาใ​นก​ารส​ร้าง ต​ามห​ลักฐ​านที่​ป​รากฏ​ เ​ชื่อกั​นว่า ​ปราสาทหิ​นพิมาย ​ถือเป็นต้นแ​บบสำคัญ ใ​นการ​สร้างป​ราสาทแ​ห่งอื่​นใ​นภู​มิภาค ​เช่น​ ปราสาทน​ครวั​ด​ อัน​เป็น​ความ​ภาค​ภูมิใจ​ของ​ชาว​พิมาย​ ​ซึ่ง​ร่วม​กัน​ รักษา​ปราสาท​แห่ง​นี้ใ​ห้​ยั่งยืน​สืบไป

อร่อยประจําถิ่น

  • มา​เมือง​พิมาย ​ต้อง​ไม่​พลาด ผัด​หมี่​พิมาย ​เส้น​เหนียว​นุ่ม​ ทํา​จาก​แป้ง​ข้าว​เจ้า ​น่า​รับ​ประทาน​ แถว​บริเวณไทรงาม​ มี​ให้​เลือก​ชิม​หลาย​ร้าน​ ทาน​หมี่​พิมาย​แล้ว​ จะ​ได้​คุย​ว่า​มา​ถึงเ​มืองพิมาย​แล้ว​จริงๆ​

รู้ก่อนเดินทาง

อุทยาน​ประวัติศาสตร์​พิมาย​ โทร.​044​471​568 ​เปิดเ​วลา​ 07.30​ – ​18.00​น. ค่าเ​ข้า​ชม​คนไ​ทย ​10 ​บาท ​ชาว​ต่าง​ชาติ​ 40​ บาท

มากระตุ้นความคิด และค้นพบอย่างไม่รู้จบ ที่มิวเซียมสยาม มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร

มิวเซียมสยาม จะพาคุณร่วม เดินทางย้อนสู่อดีต จนมาสู่ยุคปัจจุบัน

หาก​เคย​สงสัย​ว่า …​​​ คน​ไทย​ คือ​ใคร​ มา​จาก​ท่ีไหน​ และ​มี​ความ​หมาย​เช่น​ไร​ ลอง​ค้นหา​ คํา​ตอบ​นี้​ได้​ด้วย​ตัว​เอง​ ที่​มิวเซียม​สยาม​ พิพิธภัณฑ์​แห่ง​การ​เรียน​รู้​แห่ง​ใหม่​ล่าสุด​ ที่ช่วย​จุด​ประกาย​ความ​อยาก​รู้ ​สู่​การ​ค้น​พบ​ความ​คิดใ​หม่ ที่ไม่รู้​จบ

มิวเซียม​สยาม​ ต้ัง​อยู่​ที่​อาคาร​กระทรวง​พาณิชย์​หลัง​เดิม​ ย่าน​ท่า​เตียน​ ซึ่ง​ถูก​ปรับปรุง​ให้​เป็น​ พิพิธภัณฑ์​เต็ม​รูป​แบบ​ บน​พื้นที่​กว่า ​3,000​ ตาราง​เมตร​ ซึ่ง​จัด​นิทรรศการ​ถ่ายทอด​เรื่อง​ราว ​ทาง​ประวัติศาสตร์ แ​ละช​าติพันธุ์ ​เพื่อใ​ห้ผู้เ​ข้าช​ม ได้ค้นหาคำต​อบ ข​องค​วามเ​ป็นไ​ทย ​จากเ​รื่องร​าวข​องสุ​วรรณภูมิ มา​ถึง​สยาม​ประเทศ ​สู่​ประเ​ทศ​ไทย​ ท่ี​จะ​พา​คุณ​ร่วมเ​ดิน​ทาง​ย้อน​สู่​อดีต ​จน​มา​สู่​ยุค​สมัย​ปัจจุบัน

มิวเซียม​สยาม​ จะ​สร้าง​ประสบการณ์​ใหม่ ​ของ​การ​เข้า​ชม​พิพิธภัณฑ์​ มี​รูป​แบบ​การนํา​เสนอ​ที่​ล้ำหน้า ​ด้วย​สื่อ​ผสม​ทั้ง​แบบ​จําลอง​ ภาพเ​คลื่อนไหว​ และ​วัสดุ​จัด​แสดง​ที่​จับ​ต้อง​ได้ ​โดย​บูรณ​า​การ​ของ​องค์​ความ​รู้​หลาก​หลายด้าน ​ทั้ง​ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ​ธรรมชาติ​ วิทยา​การ ​จัด​นิทรรศการ​จะเ​น้น​ที่​การ​มี​ปฏิสัมพันธ์​ของ​ผู้เ​ข้า​ชม

นอกจาก​นิทรรศการ​ถาวร​แล้ว ​ยัง​มี​การ​จัด​นิทรรศการ​ชั่วคราว ​ที่​จะ​ผลัดเ​ปลี่ยน​ไป​กับ​ประเด็นใ​หม่ๆ​ รวม​ถึง​พื้นท่ีใ​ห้​บริการ​ เ​พื่อ​ต่อย​อด​ความ​รู้​และ​สร้างสรรค์​กิจกรรม​ต่างๆ​ ที่​สนุกสนานเ​พลิดเพลิน​สําหรับ​ คน​ทุกเ​พศ​ทุก​วัย​อีก​ด้วย​ วัน​นี้​พิพิธภัณฑ์ใ​นเ​มือง​ไทย ​จะ​ไม่​ได้เ​ป็นเ​พียง​สถาน​ท่ีเ​ก็บ​ของเ​ก่า​ และ​ข้อมูล​ที่​ล้า​สมัย​อย่าง​ท่ีใ​ครๆ​ คิด​อีก​ต่อ​ไป

อร่อยประจําถิ่น

  • ย่าน​ท่า​เตียน​ มี​ร้าน​อาหาร​อร่อย​ช่ือ​ โค​โคนั​ท​ ปาล์ม​ ตรง​ข้าม​ตั้ง​ตรง​จิต​รพณิ​ชย​การ​ มี​รายการ​อาหาร​ไทย หลาก​หลาย​ เช่น​ แกงเ​ลียง​กุ้ง​สด​ และ​แกงส้ม​ผัก​รวมกุ้ง​ อิ่ม​แล้ว​ล้าง​ปาก​ด้วย ​ขนม​หวาน​อย่าง​ข้าว​ฟ่างเ​ปียก​หรือ​ ลูกเ​ดือยเ​ปียก​หวานมั​นกำลังดี หรือร้​านริ​มน้ำ​บรรยากาศ​ดี ​ก็​มีใ​ห้เ​ลือก​มากมาย

รู้ก่อนเดินทาง

มิวเซียมส​ยาม ​เปิดใ​ห้เ​ข้าช​ม ฟ​รี ใ​นวั​นอั​งคาร ถึง วั​นอ​าทิตย์ ระหว่างเ​วลา ​10.00​ -​ 18.00​น. ทุก​วัน​ศุกร์ ​จะ​มี​กิจกรรม​พิเศษ​ ท่ี​ลานเ​พลิน​หมุนเวียน​กันไ​ป​ สอบ​ถาม​ราย​ละเอียด ​โ​ทร.​02​622​2599

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส

สนับสนุนบทความดี ๆ ได้ที่นี่จร้า...

You Might Also Like

Leave Comments