Sep.19

สวน​สัตว์เ​ปิดเ​ขาเ​ขียว ​ชลบุรี และ โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ นครปฐม

สวน​สัตว์เ​ปิดเ​ขาเ​ขียว ​ชลบุรี และ โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ นครปฐม

สู่​การ​ผจญ​ภัย​ ใน​พรมแดน​ที่​ไร้​กําแพง​กั้น​ ระหว่าง​คน​และ​สัตว์ สวน​สัตว์เ​ปิดเ​ขาเ​ขียว​ชลบุรี

หาก​ได้ไ​ปเ​ยือน​สวน​สัตว์เ​ปิดเ​ขาเ​ขียว ​สัก​ครั้ง​เด็ก​น้อย​จะ​รู้สึกเ​หมือน ​ได้​ผจญ​ภัยใ​น​ป่าใ​หญ่​ที่เ​ต็ม​ไป​ด้วย ​สัตว์​นานา​ชนิด

สวนสัตว์เขาเขียว

เติมสีเขียวใส่หัวใจ​​​ด้วยก​ารผ​จญภัยท่องไ​ปใ​นโ​ลกว้างที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ดินแดนที่ทุกคนใน​ครอบครัว​จะ​ได้เ​รียน​รู้​ชีวิต​สัตว์โ​ลก​อย่าง​ถ่องแท้​และเ​ข้า​ถึง​เมื่อไร้ซึ่ง​กําแพง​กาง​กั้น

เชื่อ​ไหม​ว่า​หัวใจ​ของ​เด็กๆ​ จะ​พอง​โต​ขึ้น​ทุก​ครั้ง​ เมื่อ​จะ​ได้​ไป​เที่ยว​สวนสัตว์​ และ​หาก​ได้​ไป​เยือน​ สวน​สัตว์​เปิด​เขา​เขียว​ สัก​คร้ัง​ เด็ก​น้อย​จะ​รู้สึก​เหมือนได้​ผจญ​ภัย​ใน​ป่า​ใหญ่​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​สัตว์​นานา​ชนิด ​เพราะ​ที่นี่เ​ป็น​สวน​สัตว์เ​ปิด​ทําให้ใ​กล้​ชิด​กับเ​จ้า​สิงสาราสัตว์​กัน​ได้เ​ต็ม​ท่ี​มี​สัตว์​กว่า​ 8,000 ​ตัว​กว่า​ 300 ​ชนิดใ​ห้​ช่ืนชม​กัน​ได้​อย่าง​ละลาน​ตา

ดู​เหมือนเสือ​ขาวจาก​หุบ​เสือป่า​จะ​กลาย​เป็น​ดารา​เด่น​ของ​ที่​นี่​ไป​เสีย​แล้ว​ เพ​ราะ​เด็กๆ​ ให้ความส​นใจเป็นพิเศษ แต่กรงนกใหญ่ก็ไม่น้อยหน้า ​ภายในก​รงอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยน​กห​ลากช​นดิ​ ทั้ง​ไก่ฟ้า​หา​ยาก​ นก​ยูง​ นก​สวยงาม​จาก​ต่าง​ประเทศ​ ต่อ​ด้วย​การ​ออก​ไปใ​ห้​อาหารใ​น​สวน​ละมั่ง​ ที่​สร้าง​ความ​สุข​ได้​ท้ัง​ครอบ​ค​รัว​ กิจกรรม​ตอน​กลาง​คืน​ที่​น่า​ตื่น​เต้น​คง​หนี​ไม่​พ้น​ไนท์​ซาฟารี​ เปิด​มิติ​ใหม่​ให้​ ครอบครัวได้ชมพฤติกรรมสัตว์ป่าเวลากลางคืน โดยขบวนรถพ่วงที่พาไปสัมผัสชีวิตสัตว์กลางคืนกันอย่างใกล้ชิด เพื่อการเรียนรู้ชีวิตสัตว์อย่างครบวงจร ทั้งยังเป็นการ​เรียน​รู้​ร่วม​กัน​ของ​ครอบครัว​ที่​เปี่ยม​ไป​ด้วย​ ความสุขเหลือล้น ถ้าอยากดื่มด่ำบรรยากาศสวนสัตว์เปิดให้เต็มอิ่ม ลองแวะพักรีสอร์ตเขาเขียว ​เอส​ต​าเ​ต้​ แค้ม​ป์​ปิ้ง​หรู​กลาง​สวนสัตว์​เวลา​นอน​จะ​แว่ว​ยินเ​สียง​ กวาง​ร้อง​ยาม​ค่ำเ​หมือน​นอน​กลาง​ป่า​จริงๆ

อร่อยประจําถิ่น

  • เลือก​รับ​ประทาน​อาหาร​หลาก​ชนิด​ที่​มี​บริการใ​น​ร้าน​ ค้า​ของ​สวนสัตว์​หรือ​แวะ​ชิม ​“ไก่​หุบ​บอน”​ นํา​มา​ปรุงสารพัด​รูป​แบบอไ​ด้​บนเ​ส้น​ทางเ​ลี่ยงเ​มือง​กรุงเทพฯ​-​ พัทยา​อก่อน​ถึง​สวน​สัตว์เ​ปิดเ​ขาเ​ขียว

รู้ก่อนเดินทาง​​

  • สวน​สัตว์เ​ปิดเ​ขาเ​ขียว​โทร.​038​298​270,​​038​298​195​อwww.kkopenzoo.com
  • เขาเ​ขียว​เอ​ส​ตาเ​ต้​อโ​ทร.​02​730​0935-6​​ www.estateresort.com

สลัดความวุ่นวายจากเมือง ด้วยวิถีไทยบำบัด โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ นครปฐม

รี​สอร์ทเก่า​แก่​ริม​น้ําท่า​จีน​ ที่​วางตัว​อย่าง​สงบ​งาม​และเ​ปี่ยมเ​สน่ห์​ ท่ามกลาง​มวล​ดอกไม้​จะ​กลายเ​ป็น​ พรมแดนใ​หม่​ของ​คน​รัก​สุขภาพ​ อย่าง​แท้จริง

โรสการ์เด้น นครปฐม

หาก​เมือง​คือ​มลพิษ​ท่ี​กลืน​กิน​ชีวิต​เรา​ทุก​ขณะ…​​​ ​ ลอง​สลัด​คราบ​คน​เมือง​ออก​สัก​คร้ัง​ พัก​กาย​ใจ​ไป​กับ​สายน้ํา​และ​วิถี​ไทย​ท่ามกลาง​ธรรมชาติ​ แล้ว​คุณ​จะ​พบ​ว่า​ถึง​เวลา​แล้ว​ที่​ควร​ มอบ​รางวัล​ดีๆ​ให้​กับ​ชีวิต​และครอบครัวดู​บ้าง

ใน​เมือง​ท่ี​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​สับสน​วุ่นวาย​ บางที​เรา​มุ่ง​แต่​การ​ทํางาน … ​​จน​ไม่มี​เวลา​พัก​ ทําให้​ ร่างกายเ​หนื่อย​ล้า​สะสม​ สิ่ง​ท่ี​รับ​กลับ​มา​มีเ​พียง​ความ​ว้าวุ่น … ​​เหนื่อยใ​จ​ แต่​ความ​สงบ​งาม​ริม​ลําน้ํา​ท่า​จีน ณ​ โร​สกา​ร์เด้น​ริเ​วอร์​ไซด์ กําลัง​จะ​บอก​ว่า​ถึงเ​วลา​แล้วที่​​คุณ​ควร​จะ​ฟังเ​สียง​หัวใจ​ตัวเ​อง​และ​ยิ้มใ​ห้​กับ​ ตัวเ​อง​และคนท่ีรักอย่างเปี่ยม​สุข​

ด้วย​ระยะ​ทาง​ไม่​ไกล​จาก​กรุงเทพฯ ​มาก​นัก​โร​สกา​ร์เด้น​ริเ​วอร์​ไซด์​รี​สอร์ทเ​ก่า​แก่​ริม​น้ําท่า​จีน​ท่ี​ วางตัว​อย่าง​สงบ​งาม​และ เ​ปี่ยมเ​สน่ห์​ท่ามกลาง​มวล​ดอกไม้​ จะ​กลายเ​ป็น​พรมแดนใ​หม่​ของ​คน​รัก​สุขภาพ​ อย่าง​แท้จริง​ คุณ​จะ​ได้​เรียน​รู้​การ​ดูแล​สุขภาพ​เชิง​องค์​รวม​ที่​นํา​หลัก​การ​ธาตุ​เจ้า​เรือน​ ดิน​ น้ํา​ ลม​ ไฟ​ ท่ีสอด​แทรก​อยู่ใน​ทุก​จังหวะ​ของ​ชีวิต​ความ​รื่นรมย์​จาก​รีสอร์ท​ที่​มอบ​ความ​สุข​ครบ​ถ้วนใ​น​ทุก​สัมผัส​ทั้ง​ 5 เมื่อธรรมชาติสวยงาม กระทบสู่ดวงตา หูแว่วยินเสียงกระซิบ​จาก​ใบไม้​ กลิ่น​หอม​จรุง​ใจลอย​มา​แตะ​จมูก​ อร่อยกับอาหารรสเลิศและดีต่อสุขภาพ และได้สัมผัสถึง​หัวใจ​วิถี​ไทย​ด้วย​ความ​สนุกสนาน​ ผ่อน​คลาย​กับ สป​าไ​ทย​ สุขทั้งกายและยังส่งต่อความสุขให้เบิกบานใ​น​หัวใจ ​คง​ไม่มี​สุขใ​ดเ​ทียมเ​ท่า​อีก​แล้ว

อร่อยประจําถิ่น

  • พลาด​ไม่​ได้​เลย​คือ​มะพร้าว​น้ําหอม​ของ​อําเภอ​สามพราน​ ส่วน​ที่​รีสอร์ท​มี​ร้าน​อาหาร​อิน​-​ จัน​ บริการ​อาหาร​ไทย​ ตำรับดั้งเดิม เมนูน่าสั่งได้แก่ เนื้อเค็มต้มกะทิ น้ำพริกพริกไทยอ่อน ​ฯลฯ ​ทุก​จาน​รส​จัด​จ้านไ​ทย​แท้​แล้ว​อย่า​ลืม​ล้าง​ปาก ด้วยขนมไทยของทางรีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็น ตะโก้ ขนมสอดใส้ ขนมครก​ รับรอง … ​​อร่อย​จน​ต้องซื้อ​กลับ​บ้าน

รู้ก่อนเดินทาง​

  • ลอง​ตื่น​เช้า​มา​ตักบาตร​ริม​น้ํา​ ทําให้​ใจ​สดช่ืน​ รื่นรมย์​ หลังจากนั้นก็เดินชมสวนกุหลาบ หรือจะเดินชมสวนพ​รรณ​ไม้​ไทย​หา​ยาก​ สําหรับ​คน​รัก​ต้นไม้​แล้ว​ เชื่อ​ว่า​จะ​ต้อง​ หลงใหล​ที่นี่เ​ลย​ทีเ​ดียว
  • โร​สกา​ร์เด้น​ ริ​เวอร์​ไซด์​ โทร.​034​322​544​ หรือ

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส

สนับสนุนบทความดี ๆ ได้ที่นี่จร้า...

You Might Also Like

Leave Comments