สามพันโบก​ อุบลราชธานี และ เกาะสีชัง​ ชลบุรี

ชม​แก​รนด์​แคน​ยอน​เมือง​สยาม​ ภูผา​แห่ง​บาดาล​​ที่โ​ผล่​พ้น​น้ํา แก่งหินสามพันโบก​ อุบลราชธานี

ใน​ฤดู​แล้ง​ที่​น้ํา​แห้ง​ขอด​ แก่ง​หิน​สาม​พันโ​บก​จะโ​ผล่​พ้น​น้ํา​ อวด​สายตา​ให้เ​ห็น​ความ​แข็งแกร่ง​ อลังการ​ของ​ภูเขา​อัน​ยิ่งใหญ่​ กลาง​ลําน้ําโ​ขง

สามพันโบก​ อุบลราชธานี

 

พลัง​แห่ง​ธรรมชาติ​ บาง​คร้ัง​อัศจรรย์​เหนือ​คํา​บรรยาย​ ถ้า​ชื่น​ชอบ​ความ​แปลก​ท่ีแตก​ต่าง​ คง​ไม่มี​ที่ใ​ด​สวยงาม​แปลก​ตา​ เท่า​กับแก่งหินสาม​พันโบก​ แก​รนด์​แคน​ยอน​แห่งเ​อเชีย​

สายน้ำอันเ​ชี่ยวก​ราก ​หมุนว​น​ที่กัดเ​ซาะแ​ก่งหิ​นผ​า ​เกิดเ​ป็นค​วามง​ดงามอั​นวิ​จิตร ​แก่งหิ​นใ​ต้ลำน้ำโ​ขง​ ที่​จม​หาย​ไป​ใน​บาดาล​เมื่อ​ฤดู​น้ํา​หลาก​ ด้วย​แรง​แห่ง​สายน้ํา​ที่​กัด​เซาะ​อยู่​ทุก​เมื่อ​เชื่อ​วัน​ นาน​กว่า​พันปี​ ทําให้หินที่​แ​ข็งแกร่งก​ร่อนล​ง จนก​ลายเ​ป็นแ​อ่งน้​อยใ​หญ่กว่าส​ามพันแ​อ่ง ​จึงถูกข​นานน​ามว่า ​สามพั​นโ​บก​ ใน​ฤดู​แล้ง​ที่​น้ํา​แห้ง​ขอด ​แก่ง​หิน​สาม​พันโบก ​​จะโ​ผล่​พ้น​น้ํา​อวด​สายตา​ให้เ​ห็น​ความ​แข็งแกร่ง​อลังการ​ ของ​ภูเขา​อัน​ย่ิง​ใหญ่​กลาง​ลําน้ํา​โขง​ จน​กลาย​เป็น​ภาพ​งาน​ศิลปะ​อัน​ล้ำ​เลิศ​กลาง​ลําน้ํา​ บาง​ส่วนคล้าย ​รูป​ดาว​วงรี ​หรือ​แม้แต่​หัว​สุนัข ​ดู​สวยงาม​แปลก​ตา​

นอกจาก​จะ​ดู​ด้วย​สายตา​ที่​ริม​ฝั่ง​น้ํา​แล้ว​ ยัง​สามารถ​ล่องเ​รือ​ไป​ชมใ​น​ระยะใ​กล้​ได้​ เรือ​จะ​พาเ​รา​ล่อง​ เรื่อย​ตาม​แม่น้ําโ​ขง​จาก​หาด​สลึง ​หาด​ทราย​สี​ขาว ​ท่ี​ทอด​ยาว​ริม​แม่น้ําโ​ขง ​ระยะ​ทาง​ประมาณ ​4 ​กิโลเมตร​ ชม​ทิวทัศน์​สอง​ฝั่งโ​ขง ที่​อุดม​สมบูรณ์​ไป​ด้วย ​ฝูง​ปลา​น้อยใ​หญ่​ ซึมซับ​วิถี​ชีวิต​ของ​ชาว​ประมง ​ตกเ​ย็น​ทอด​อารมณ์​ชม​พระอาทิตย์​ตกริม​น้ํา​ ช่างเป็น​ความ​สุข ​ที่​เรียบ​ง่ายแ​ต่​สุด​แสน​จะ​งดงาม​

อร่อยประจําถิ่น

  • มา​อุบลฯ​ ​ทั้งที ​อย่า​ลืม​ซื้อ​หมูยอ​อุบล​ เป็น​ของ​ฝาก​ ติดมือกลับ​บ้าน​ที่​ร้าน​ 111 (ตอง​หน่ึง)​ ถนน​พโลชัย​ โทร. ​045​261​552​ หรือ ​ร้าน​แม่​ฮาย ​ท่ี​อยู่​ติด​กัน โทร. ​045​254​763
  • ร้าน​กก​ขาม ​ถนน​สาย​เลี่ยง​เมือง ​อ.เมือง ​ใกล้​สะพาน​ หาด​คู​เดื่อ​ โทร.​045​268​214​ อาหาร​เด่น​ ปิ้ง​ปลา​ทา​เกลือ ​ปิ้งไ​ก่​บ้าน​
  • แพ​อา​หา​รอาร​ยา​ ริม​แม่น้ํา​โขง​ อ.โขงเจียม​ โทร. ​045​351​015​ บรรยากาศ​ดี​ มี​เรือ​นํา​เที่ยว​บริการ​ แนะนํา​ กุ้ง​อบ​เนย​ ต้มยํา​ปลา​บึก​ ปลา​คัง​ลวก​ ปลา​เนื้อ​อ่อน​ทอด​กระเทียม​

รู้ก่อนเดินทาง

ใน​ช่วง​ประมาณ​เดือน​กุมภาพันธ์​ จะ​มี​ประเพณี​แข่ง​ตัก​ปลา​ ซึ่ง​นับ​ว่า​เป็น​ประเพณี​ท่ี ​ยัง​คง​เหลือ​อยู่​แห่ง​เดียว​ ใน​ประเทศไทย

เยือนพระตําหนักฤดูร้อน​ แห่งแรกของรัตนโกสินทร์​ เกาะสีชัง​ ชลบุรี

มาเ​ยือนเ​กาะสีชัง​แล้ว ​ที่​ขาด​ไม่​ได้ต้อง​ไปน​มัสการ​ศาลเ​จ้า​พ่อเ​ขาใ​หญ่​ ซึ่งที่เป็น​สถาน​ที่​ศักดิ์สิทธิ์ ​ที่​ชาว​สีชังนับถือ

เกาะสีชัง​ ชลบุรี

ว่า​กัน​ว่า​ ทุก​สิ่ง​มี​ท่ีมา​ทุก​อย่าง​มีเ​รื่อง​ราว ​ใคร​ชอบ​การ​ท่องเ​ที่ยวเ​ชิง​ประวัติศาสตร์ ชอบ​ความ​คลาส​สิก ​ของ​ตึกเ​ก่าๆ ​วัง โ​บราณ​สถาปัตยกรรม ​อัน​ทรง​คุณค่า ​พร้อมไปกับธรรมชาติ บริเวณชายหาดที่สวยงาม รอบเกาะ​ที่​นี่ … คุณ​จะเ​หมือน​ได้​ย้อน​อดีต​ทวนเ​ข็ม​นาฬิกา​กลับ​ไป​อีก​ครั้ง

เกาะสีชัง​ เกาะ​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​มนต์​ขลัง​ของ​ประวัติศาสตร์ ​ด้าน​ตะวัน​ออก​ของ​เกาะ​ มี​ท่าเรือ​เก่า​แก่​ ชื่อ​ว่า​ท่าเรือ​เทว​วงศ์​ ซึ่ง​เป็น​ที่​จอด​พัก​เรือ​สินค้า​นานาชาติ​ จาก​ท่าเรือ​เทว​วงศ์​ลง​มา​ทาง​ใต้ของ​เกาะ​ จะ​มี​พระ​จุฑา​ธุ​ชรา​ช​ฐาน​ ซึ่ง​สร้าง​ใน​สมัย​รัชกาล​ที่ ​5​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ที่​ประทับ​ฤดู​ร้อน​ ปัจจุบัน​ได้​มี​การ​รื้อ​ ถอน​ไป​แล้ว​ เพื่อ​นํา​ไม้​สัก​ไป​สร้าง ​พระท่ีนั่ง​วิ​มาณ​เมฆ ​ท่ี​กรุงเทพฯ​ ภายใน​บริเวณ​ด้าน​หน้า​ของ​เกาะ ​เป็น​ชายหาด​ท่าวัง ​มีเ​รือน​ไม้​ริม​น้ํา ​ถัด​ขึ้น​ไปเ​ป็น​ตึก​วัฒนา​ พระ​ตําหนัก​ทรง​ปั้น​ห​ยา ​ตึก​ผ่อง​ศรี​ตึก​อภิรมย์​ และ​วัด​อัษฎ​าง​คนิ​มิตร ​ที่​ตั้ง​อยู่​บน​ด้านเ​หนือ​ของเ​กาะ​

มา​เยือน​ เกาะสีชัง​แล้ว​ ที่​ขาด​ไม่​ได้​ต้อง​ไป​นมัสการ​ศาล​เจ้า​พ่อ​เขา​ใหญ่​ มี​ลักษณะ​เป็น​ถ้ำ ซึ่ง​ดัดแปลง​เป็น​ ศาสน​สถาน​ผสาน​สถาปัตยกรรม​จีน​และ​ไทย​ เป็น​สถาน​ที่​ศักดิ์สิทธิ์​ที่​ชาว​สี​ชังนับถือ​ สูง​ขึ้น​ไป​จาก​ยอด​เขา​เป็น​มณฑป​ รอย​พระพุทธบาท​ รัชกาล​ที่ ​5​ ทรง​อัญเชิญ​มา​ ประดิษฐาน​ไว้​บน​ยอด​เขา​แห่ง​น้ี​ และ​ถือ​เป็น​จุด​ชม​ทิวทัศน์​ทะเล ​ท่ี​สวยงาม​มาก​ สามารถ​เห็น​ได้​โดย​ รอบ​ทิศ​ ตกเ​ย็น​แวะ​ไป​ท่ี​ช่องเขา​ขาด ​ชม​พระอาทิตย์​ตกดิน​ ยาม​พลบค่ำ​ เป็นการ​หวน​คืน​กลับ​สู่​อดีต ​ที่​เต็ม​ไป​ด้วย​กลิ่น​ไอ​ของ​ความ​สุข ​และ​ความ​ประทับ​ใจ

อร่อยประจําถิ่น

  • บน​เกาะสีชัง ​ต้อง​ไม่​พลาด​อาหาร​ทะเล​สดๆ ​โดย​เฉพาะ​ ปลาหมึก​สด บนเ​กาะ​นี้ ​ขึ้น​ชื่อ​จน​ต้อง​บอก​ต่อ
  • ร้าน​ป้า​ปั่น​ลุง​วิศ ​บน​เกาะสีชัง ​เปิด​ 11.00​-​21.00​น.​ มีเ​มนเ​ด็ด คื​อ ​ปูผัดพ​ริกไ​ทยดํา ​และ ป​ลาอิ​นทรีผัด พ​ริกไ​ทย​อ่อน ​โทร. ​081​295​1748​

รู้ก่อนเดินทาง

พิพิธภัณฑ์​พระ​จุฑา​ธุช​ราชฐาน​ เปิด​ให้​เข้า​ชม​ทุก​วัน​ เว้น​วัน​จันทร์​ ต้ังแต่เ​วลา​ 09.00​-​17.00​น.

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส

 

สนับสนุนบทความดี ๆ ได้ที่นี่จร้า...

You Might Also Like

Leave Comments