Aug.16

เมืองโ​บราณ​ สมุทรปราการ และ น้ําตก​ร้อนค​ลองท่อม ​กระบี่

เมืองโ​บราณ​ สมุทรปราการ และ น้ําตก​ร้อนค​ลองท่อม ​กระบี่

ดื่มด่ำ​คุณค่า​ ความเ​ป็น​ไทย ภายในห​นึ่ง​วัน เมืองโ​บราณ​สมุทรปราการ

บน​พื้นที่​กว่า​ร้อย​ไร่​ของเ​มืองโ​บราณ​ แห่ง​นี้​เปรียบ​ได้​กับ​พิพิธภัณฑ์​ กลาง​แจ้ง​ที่​รวม​ไว้​ทั้ง​ประวัติศาสตร์​ วัฒนธรรม​ศาสนา​ศิลปะ​และ​ ขนบธรรมเนียม​ประเพณี​ของ​คน​ไทย

การ​เรียน​รู้​เกิด​ข้ึน​ได้​ทุก​ที่​ เช่น​เดียว​กับเมือง​โบราณ​ พิพิธภัณฑ์​กลาง​แจ้ง​แห่ง​แรก​ ของ​ไทย​ท่ี​รวบรวม​มรดก​ไทย​ตั้งแต่​สมัย​ 700​ ปี​ผ่าน​ไป​ให้​กลับ​มา​มี​ชีวิตใ​หม่​อีก​ครั้ง

หาก​จะ​กล่าว​ว่า​ เมือง​โบราณ​ เปรียบ​ได้​กับ​บาน​ประตู​ที่​เปิด​ออก​สู่​อดีต​ก็​คงจะ​ไม่​ผิด​อะไร​ เพราะทันทีที่ได้ก้าวผ่านประตูแห่งกาลเวลาเข้ามา จะได้เห็นภาพสะท้อนทางภูมิปัญญาและมรดกอันล้ำค่าของชาวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บนพื้นที่กว่าร้อยไร่ของเมืองโบราณแห่งนี้ เปรียบได้กับพิพิธภัณฑ์กลาง​แจ้ง​ ที่​รวม​ไว้​ทั้ง​ประวัติศาสตร์​วัฒนธรรม​ศาสนา​ศิลปะ​และ​ขนบธรรมเนียม​ประเพณี​ของ​คน​ไทย​ ทุก​ภาค​ทุก​สมัย​ตั้งแต่​สมัย​ก่อน​ประวัติศาสตร์​ทวาร​วดี​ศรี​วิชัย​ลพบุรี​ล้าน​นา​ล้าน​ช้าง​สุโขทัย​อู่ทอง​ อยุธยา​ธนบุรี​จน​กระทั่ง​ถึง​รัตนโกสินทร์

ประตู​ เมือง​โบราณ​ ​เปิด​ต้อนรับ​ ด้วย​บรรยากาศ​แบบ​ไทยๆ​ ภายใน​แบ่ง​ออก​เป็น​ภูมิภาค​ต่างๆ​ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ตลาด​น้ํา​โบราณ​แบบ​ภาค​กลาง​ หมู่บ้าน​อีสาน​ของ​ภาค​ตะวัน​ออก​เฉียง​เหนือ​ ด่าน​เจดีย์​สาม​องค์​ของ​กาญจนบุรี​ วิหาร​พระ​ศรี​สรรเพชญ์​ของ​เมือง​อยุธยา​ หรือ​แม้​กระท่ัง​เขา​พระ​วิหาร​ก็​มีการจำลอง ตั้งแต่ทางขึ้นไปจนถึงทุกรายละเอียดของสถาปัตยกรรม​ขอม​โบราณ​ เรียก​ว่า​มา​เมือง​โบราณ​แห่งเดียวก็สามารถสัมผัสเมืองไทยได้อย่างครบถ้วน ทุก​ซอก​ทุก​มุม เ​ลย​ทีเ​ดียว

อร่อยประจําถิ่น

  • มา​เมือง​โบราณ​ท้ังที​ต้อง​แวะ​มา​ชิม​อาหาร​โบราณ​กัน​ที่​ ตลาด​น้ํา​ ที่​จําลอง​บรรยากาศ​และ​รสชาติ​อาหาร​ด้ังเดิม​ มา​ให้​ได้​ชิม​ แม่ค้า​พาย​เรือ​เร่​มา​ขาย​ คนซื้อก็​นั่ง​รับ​ลม​ เย็น​อยู่​ท่ี​ศาลา​ หรือ​จะ​ขับ​รถ​ไป​ชิม​อาหาร​ทะเล​แถว​บางปู อย่างร้านระเบียงทะเลก็ได้

รู้ก่อนเดินทาง​

  • ถ้า​จะ​ให้​สนุก​ยิ่ง​ข้ึน​แนะนํา​ว่า​ให้​ลอง​ใช้​จักรยาน​นํา​เที่ยว​ นอก​จะไ​ด้​ออก​กําลัง​กาย​แล้ว​การ​ปั่น​จักรยาน​ยัง​ทําให้​คุณ​ ได้​สัมผัสเ​มืองโ​บราณไ​ด้ใ​กล้​ชิด​ย่ิง​ข้ึน
  • เมืองโ​บราณ​จังหวัด​สมุทรปราการ​ โทร.​02​709​1644-5​ หรือ​ www.ancientcity.com​

ผ่อน​คลาย​กายใ​จ​สบายๆ​ ด้วย​สายน้ํา​ตก​ร้อน​ จาก​ธรรมชาติ น้ําตก​ร้อนค​ลองท่อม​กระบี่

ที่​นี่เ​ป็น​แหล่ง​รวม​ของ​คน​รัก​สุขภาพ​ ที่​ต้องการ​มา​บําบัด​ร่างกาย​ คลาย​ปวดเ​มื่อย​ล้า​ตาม​ส่วน​ต่างๆ​ และ​ยังเ​ป็น​ที่พักใ​จให้​สบาย​จาก​ ความ​รื่นรมย์​ของ​ธรรมชาติ​ป่าเ​ขา

เพราะไ​ออุ่น จากน้ำแร่ธรรมชาติของธารน้ำตกร้อน ที่ว่ากันว่าดีต่อสุขภาพ ด้วยบรรยากาศกลาง​ป่า​น่า​รื่นรมย์​ บ่อน้ํา​ตก​ร้อน​ที่​มาก​ด้วย​สรรพคุณ​ น้ําตก​ร้อน​คลองท่อม​จึง​เป็น​ส​ปา​ ธรรมชาติ​ช้ันเ​ลิศ​ท่ี​คน​รัก​สุขภาพ​ต้อง​ติดใจ

สถานที่ท่องเที่ยวของ​จังหวัด​กระบี่​แห่ง​นี้​ เป็น​ที่​ถูกใจ​นัก​ท่อง​เที่ยว​ที่รัก​สุขภาพ​ เนื่อง​เพราะ​ น้ําตก​ร้อน​คลองท่อม​เกิด​จาก​แหล่ง​แร่​น้ํา​ร้อนใ​ต้ดิน​ที่​ซึม​จาก​ผิว​ดิน​คล้ายๆ ​กับ​น้ําพุ​ร้อน​และ​ไหล​ไป​รวม​กัน​ตาม​ความ​ลาด​เอียง​ของ​พื้นที่​ ท่ี​นี่​จึง​เป็น​แหล่ง​รวม​ของ​คน​รัก​สุขภาพ​ท่ี​ต้องการ​มา​บําบัด​ร่างกาย​ คลาย​ปวดเ​มื่อย​ล้าต​าม​ส่วน​ต่างๆ​และ​ยังเ​ป็น​ที่พักใ​จใ​ห้​สบาย​จาก​ความ​รื่นรมย์​ของ​ธรรมชาติ​ป่าเ​ขา

บาง​ช่วง​ของ​สายน้ํา​ดู​น่า​ตื่น​ตา​จาก​ควัน​ลอย​กรุ่น​ที่​มี​คราบ​หินปูน​ธรรมชาติ​พอก​อยู่​ขับ​เน้น​ความ​ แปลก​ตา​ให้​กลายเ​ป็น​ศิลปะ​จาก​ธรรมชาติ​ที่​สร้างสรรค์​ขึ้น​มาใ​ห้เ​รา​ได้​ชื่นชม​ความ​งาม​น้ัน​อย่าง​ไม่รู้เ​บื่อ​ บริเวณ​ท่ี​ธาร​น้ํา​ร้อน​นี้ไหล​ลด​ระดับ​ลง​สู่​คลองท่อม​จะเ​ป็น​ช้ัน​น้ํา​ตกเ​ล็กๆ​มี​แอ่ง​น้ํา​อุ่นใ​ห้​คุณ​ได้​ผ่อน​คลาย​ ด้วย​การ​นอน​แช่​น้ํา​แร่​ดุจ​ส​ปา​ธรรมชาติ​ที่​น่า​ดื่มด่ำ​และ​เพื่อ​บริการ​ทุก​คน​อย่าง​ท่ัว​ถึง​ยัง​มี​การ​ต่อ​ท่อ​นํา​น้ําแร่​เข้า​สู่​ห้อง​แช่​น้ําแร่​โดย​เฉพาะ​ และ​ใน​อนาคต​ จะ​มี​น้ําแร่​จาก​ที่​นี่​บรรจุ​ขวด​ไป​ฝาก​เพื่อน​ฝูง​เป็นการ​ ส่ง​ต่อ​สุขภาพ​ดี​ได้​อีก​ด้วย

อร่อยประจําถิ่น

  • อําเภอ​คลองท่อม​มี​อาหาร​การ​กิน​ค่อน​ข้าง​น้อย​แนะนํา​ว่า​ ควรเ​ดินท​างเข้าตัวเมือง เพื่อลิ้มลองอาหารปักษ์ใต้รสจัดจ้านเจ้าอร่อย ไม่ว่าจะเป็น แกงเหลือง คั่วกลิ้ง ​ฯลฯ ​และอ​าหาร​ ทะเล​ข้ึน​ชื่อ​ของ​กระบี่ เช่น​ หอย​ชัก​ตีน​ ท่ีร้านเรือนไม้​ หรือร้านกุลากาสัยอยู่ใกล้สนามบิน

รู้ก่อนเดินทาง​

  • เปิดใ​ห้เ​ข้า​ชม​ตั้งแต่​ 08.30​น.​ – ​17.00​น. ทุก​วัน​
  • ค่าเ​ข้า​ชม​นั้น​เด็ก ​10 ​บาท ​ผู้ใหญ่​ 20 ​บาท และ​ชาว​ต่าง​ชาติ​เด็ก ​100 ​บาท ​ผู้ใหญ่ ​200 ​บาท
  • เวลาเ​ดิน​ดู​ตาม​ช้ัน​น้ําตก​ควรเ​ดิน​อย่าง​ระมัดระวัง​ และไ​ม่​ควร​แต่ง​กายโ​ป๊​จนเ​กินไ​ปเ​วลา​ลง​แช่​น้ําตก

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรถ

สนับสนุนบทความดี ๆ ได้ที่นี่จร้า...

You Might Also Like

Leave Comments