เส้นทางตามรอยบูรพาจารย์ ภาคอีสาน

เส้นทางตามรอยบูรพาจารย์แห่งภาคอีสาน ของพระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ – มุกดาหาร – นครพนม – สกลนคร – อุดรธานี

วัดเลียบ – ตั้งอยู่เลขที่ 116 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2391 ตรงกับปลายรัชสมัยพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รับกาลที่ 3 เป็นวัดที่สร้างขึ้นเลียบคูเมือง เดิมเป็นสำนักสงฆ์สายวิปัสนา สำนักสงฆ์แห่งนี้ มีอายุได้ 44 ปี มีเจ้าอาวาสปกครอง 10 รูป จนมาถึงยุคของพระอาจารย์ทิพย์เสนา ทิพฺพเสโน (แท่นทิพย์) ท่านได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.2433 เป็นเหตุให้วัดเลียบร้างคราวหนึ่ง หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีลเถร ได้บุกเบิกเสริมสร้างขึ้นเป็นวัดธรรมยุต เมื่อ พ.ศ.2534 ในรัชกาลที่ 5 ภายในมีพระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์) เป็นเจ้าอาวาส พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร ภายนอกมีพระอุบลการประชานิจ (บุญชู พรหมวงศานนท์) พระสุรพลชยากร (อุ่น) ท้าวกรมช้างทองจัน และสังการีจารปัจฌา สังการีจารเกษ และทายิกา ได้พร้อมกันมีศรัทธาขยายพื้นที่วัดเพิ่มเติม โดยสร้างรั้วรอบวัด เสนาสนะและถาวรวัตถุ พระอาจารย์มั่น เริ่มศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์เสาร์

วัดบูรพาราม – ตั้งอยู่ถนนบูรพาใน เป็นวัดที่เคยเป็นที่จำพรรษาของอาจารย์ชื่อดังทาง วิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่ อาจารย์สี ทาชยเสโน อาจารย์มั่น ภูริทัตโต อาจารย์ลี ธัมมธโร อาจารย์เสาร์ กันตสีโล และอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ปัจจุบันคงมีแต่รูปเหมือนทำจากหินบริสุทธิ์จากลำน้ำต่างๆ เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมือง

วัดศรีอุบลรัตนาราม – หรือวัดศรีทอง จ.อุบลราชธานี เป็นวัดสายธรรมยุต สร้างเมื่อปี พ.ศ.2398 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงปีนี้ก็มีอายุครบ 150 ปีบริบูรณ์ เป็นที่บรรพชาอุปสมบทพระมหาเถระหลายรูป อาทิ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์, พระศาสนาดิลก, พระอาจารย์เสาร์ กนตสีโล, พระอาจารย์มั่น ภูริทตโต นอกจากนี้ วัดศรีอุบลรัตนารามยังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคัม พระพุทธรูปคู่บ้านเมือง ที่มีมาก่อนตั้งเมืองอุบลราชธานี

วัดศรีบุญเรือง – ตั้งอยู่ที่บ้านคำบง ตำบลสงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ (แต่ก่อนขึ้นกับ อ.โขงเจียม) จ.อุบลราชธานี บ้านคำบงเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่มั่น และได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้ ภายในวัดจะมีอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น และรูปหล่ออยู่ภายใน เยื้องๆกับวัด จะเป็นสถานที่ตั้งบ้านซึ่งหลวงปู่มั่นได้ถือกำเนิดขึ้น ปัจจุบันบ้านหลังดังกล่าวได้ชำรุดลง จึงได้สร้างเป็นศาลา และมีรูปหล่ออยู่ภายในเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของหลวงปู่มั่นอีกแห่งหนึ่ง

วัดภูหล่น – ตั้งอยู่ที่ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ ห่างจากตัวอำเภอ 20 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 78 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2135 บริเวณกิโลเมตรที่ 31-32 เส้นอำนาจเจริญ-ศรีเมืองใหม่ เป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่น เริ่มฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานกับหลวงปู่เสาร์ผู้เป็นอาจารย์ มีบันไดศิลาแลงทอดขึ้นไปบนยอดเขา ซึ่งมีเพิงผาหินและร่มครึ้มด้วยแมกไม้

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม – ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2478 เดิมชื่อ วัดหนองน่อง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านห้วยทราย โดย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์และมีพระปฏิบัติธรรม เช่น หลวงปู่เทสก์ เทสฺรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น มาปฏิบัติธรรม

วัดป่านาคนิมิตร – ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนโขป อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร วัดที่พระอาจารย์มั่นเคยเป็นเจ้าอาวาส

วัดป่าวิสุทธิธรรม – หรือ วัดป่าบ้านโคก (บ้านโคก ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร) วัดแห่งนี้ท่านพระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ สร้างขึ้นให้หลวงปู่มั่นอยู่พำนักจำพรรษา ภายในวัดมีกุฏิหลวงปู่มั่น มีศาลาโรงธรรมที่ท่านใช้เป็นที่อบรมสานุศิษย์ ภายในศาลามีหุ่นขี้ผึ้งเหมือนองค์จริง มีอัฐบริขารที่ท่านเคยใช้แสดงอยู่ และยังมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่อุ่น กัลยาณธัมโม ภายในประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริง อัฐิธาตุและอัฐบริขาร

วัดดอยธรรมเจดีย์ – แต่เดิมวัดดอยธรรมเจดีย์แห่งนี้เคยเป็นถ้ำเสือ บนเทือกเขาภูพาน มีความสงบวิเวกดี ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ ได้มาปักกลดที่ปากถ้ำเสือนี้ แล้วปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเสือที่เคยอาศัยอยู่ ณ ถ้ำแห่งนี้ ต้องหลีกทางให้ท่านอยู่ปฏิบัติเพราะสู้เมตตาธรรมของท่านไม่ได้ ซึ่งต่อมาหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ก็ได้สร้างเป็นวัดขึ้นมาและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก วัดดอยธรรมเจดีย์ เป็นวัดป่าปฏิบัติสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยเป็น ๑ ใน ๔ วัดที่องค์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งภาคปฏิบัติ เพราะมีข้อวัตรปฏิบัติค่อนข้างเคร่งครัดตามแบบฉบับพระกรรมฐานสายนี้

วัดป่าสุทธาวาส – เป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระละสังขาร ตั้งอยู่ที่ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร เนื่องจากวัดป่าสุทธาวาสเป็นสถานที่ในการละสังขารของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ภายในอาคารจึงมีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น และการจำลองรูปเหมือนโดยสร้างเป็นหุ่นขี้ผึ้งในท่าขัดสมาธิขึ้น รวมทั้งมีการใช้สถานที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร อาคารนี้ก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย และดูใกล้ชิดกับธรรมชาติ อันเป็นการสะท้อนถึงการใช้ชีวิตของท่านตลอดทั้งชีวิตการอุปสมบท และที่วัดนี้ยังมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร

วัดภูริทัตตถิราวาส – เป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ จำพรรษาอยู่ถึง 5 ปี “วัดภูริทัตตถิราวาส ” เป็นนามที่ตั้งโดยท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) ตามฉายาของหลวงปู่มั่น เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แก่องค์ท่านที่ได้เมตตาจำพรรษาที่นี่นานที่สุด ในปัจจุบันเสนาสนะต่างๆ ในสมัยหลวงปู่มั่นก็ยังคงรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ได้แก่ กุฏิพร้อมทางเดินจงกรม ศาลาโรงธรรม ศาลาฉันภัตตาหาร และของใช้เล็กๆ น้อยๆ ขององค์ท่าน สภาพบรรยากาศวัดก็ยังคงความสงบวิเวกอยู่เช่นเดิม ป่าไม้ยังคงสภาพสมบูรณ์มีกุฏิกรรมฐานซ้อนตัวอยู่จุดต่างๆ ภายในวัด ภายใต้ร่มไม้ที่เปรียบดั่งหลังคาธรรมชาติร่มเย็นตลอดทั้งวัน เป็นรมมณียสถานสำหรับการภาวนาอีกแห่งหนึ่งสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลาย

วัดป่ากลางโนนภู่ – เป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ อาพาธในระยะสุดท้ายที่วัดแห่งนี้ วัดป่ากลางโนนภู่ในปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ศาลาที่พักอาพาธนี้ไว้ และยังได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงบริขารยามอาพาธ

วัดถ้ำขาม – หรือ ภูขาม ชาวบ้านมักเรียกว่า ภูคำขาม อยู่ในเขตบ้านคำป่า ตั้งอยู่บนภูขาม ซึ่งเป็นเขาลูกหนึ่งบนเทือกเขาภูพาน การเดินทาง ใช้เส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี เส้นทางหลวงหมายเลข 22 ไปประมาณ 22 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าทางเดียวกับพระธาตุภูเพ็กไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อนที่จะตรงขึ้นไปพระธาตุภูเพ็กมีทางแยกขวาไปประมาณ 30 กิโลเมตร วัดถ้ำขามนี้เดิมเป็นที่ปฏิบัติธรรมของ พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้จนถึงประมาณ พ.ศ. 2507 ท่านอาพาธจึงได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพร นอกจากนี้ยังเป็นวัดหนึ่งที่เก็บอัฐิของพระอาจารย์เทศก์ เทศรังสี ซึ่งมีผู้คนยังเดินทางมาสักการะบูชาอยู่เป็นประจำ

วัดโพธิสมภรณ์ – (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่บนถนนเพาะนิยม เลขที่ 22 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกของหนองประจักษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่ ปัจจุบันมี พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) เป็นเจ้าอาวาส ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ วัดโพธิสมภรณ์ เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

วางแผนเดินทาง

วันที่ 1 อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ (ประมาณ 80 กิโลเมตร) เดินทางไปวัดเลียบ วัดบูรพาวัดศรีอุบลรัตนาราม วัดศรีบุญเรือง วัดภูหล่น แล้วขับรถไปนอนที่อำนาจเจริญ

วันที่ 2 มุกดาหาร – นครพนม – สกลนคร (ประมาณ 241 กิโลเมตร) จากอำนาจเจริญมุ่งหน้าไปอำเภอคำซะอี จังหวัดมุกดาหารไปวัดป่าวิเวกวัฒนราม ซ๊อปปิ้งที่ตลาดริมโขง แล้วไปสักการะพระธาตูพนม บ่ายเข้าสกลนครไปวัดป่านาคนิมิตร วัดป่าวิสุทธิธรรม และวัดดอยธรรมเจดีย์ วัดป่าสุทธาวาส นอนสกลนคร

วันที่ 3 สกลนคร – อุดรธานี (ประมาณ 160 กิโลเมตร) ไปวัดป่าภูริทัตตถิราวาท วัดป่ากลางโนนภู่ และวัดถ้ำขาม แล้วไปเข้าสู่จังหวัดอุดรธานี แวะไปวัดโพธิสมภรณ์ หากมีเวลาก็ไปวัดโนนนิเวศน์ และวัดป่าบ้านตาดนมัสการหลวงตามมหาบัว

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกบางส่วนมาจากหนังสือแนะนำเส้นทางขับรถเที่ยว

สนับสนุนบทความดี ๆ ได้ที่นี่จร้า...

You Might Also Like

Leave Comments